Stiftelsen Ekskärets personuppgiftspolicy

 

1. ALLMÄNT

Denna policy beskriver vilka personuppgifter Stiftelsen Ekskäret samlar in, i vilket syfte de används, hur länge vi sparar dem samt på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter och kontakta oss i personuppgiftsfrågor. Policyn omfattar alla sammanhang då du på något sätt är i kontakt med oss, exempelvis registrerar dig för nyhetsutskick, deltar i kurser eller event eller träffar representanter för Stiftelsen vid möten.

I denna policy avser begreppet personuppgift information som kan härledas till att identifiera en fysisk person.

 

2. INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

Sffitelsen Ekskäret samlar bara in personuppgifter om dig genom direkt begäran såsom vid anmälan till kurser, event eller distributionslistor, eller då din önskan att vilja bli registrerad är uppenbar, till exempel genom egen intresseanmälan för att bli en del av vår verksamhet.

Personuppgifter som vi på detta sätt får in registrerar vi endast i system vars ändamål är det som uppgiftsinhämtningen avsåg, och vi registrerar bara sådana uppgifter som är nödvändiga.

Aktiviteter för vilka vi begär och samlar in personuppgifter är:

  • Allmän och riktad informationsdistribution
  • Event/kurser
  • Medlemskap i våra communities
  • Enkäter eller undersökningar
  • Rekrytering
  • Stipendier och bidrag

Uppgifter som vi inför dessa aktiviteter kan begära att få samla in är:

E-postadress, namn, ev företag eller organisation, befattning, postadress, telefonnummer, intresseområden, sätt på vilket du fått vetskap om stiftelsen/kursen/eventet, frivilligt och fritt utformad personlig bakgrundsinformation, matallergier eller dietbehov, logistiska uppgifter. Vid ansökan om arbete även arbetslivserfarenhet och utbildningsbakgrund. Vid ansökan om bidrag även allmän ekonomisk situation.

VI begär och registrerar bara de sorters uppgifter som behövs för att kursen/eventet/aktiviteten ska kunna planeras/genomföras med det utbyte och den kvalitet som vi utlovat.

 

3. SAMTYCKE

Genom att du fyller i dina uppgifter på de sätt vi begär in dem, samtycker du till att vi registrerar dessa att användas för det ändamål som exponeras i anslutning till inhämtningen av dina uppgifter.

 

4. HUR LÄNGE VI SPARAR PERSONUPPGIFTER

Vi sparar insamlade personuppgifter endast så länge de behövs för att genomföra och följa upp den aktivitet för vilken de insamlats. Exempelvis raderar vi de specifika uppgifter som behövs för en kurs så snart kursen genomförts och utvärderats. Kontakt- och intresseuppgifter för allmän eller riktad information sparar och använder vi endast så länge det utifrån förutsättningarna vid insamlingsskedet kan anses vara önskvärt för dig att få fortsatt information.

Personuppgifter som genom krav i annan lagstiftning, till exempel för bokförings- och arkivändamål, måste sparas viss tid, sparas så länge den relevanta lagstiftning anmodar men raderas därefter.

Ansökningar och tillhörande handlingar i samband med rekrytering, stipendier eller bidrag lagras maximalt 2 år varefter de anonymiseras.

 

5. FOTO OCH FILM

Stiftelsen Ekskäret fotograferar och filmar vissa aktiviteter. Vid fotografering/filmning använder vi oss av samtycke, avtal och intresseavvägning. Det innebär att vi före vi fotograferar/filmar dig, ber om ditt samtycke och informerar dig om hur fotot/filmen kan komma att användas. Genom att du tillåter att vi fotograferar/filmar dig samtidigt som vi informerar dig om syftet och användningen med fotot/filmen samtycker du till att vi sedan använder den på det sätt som vi angivit.

 

6. ANVÄNDNING AV EXTERNA INFORMATIONSTJÄNSTER

För insamling och lagring av personuppgifter använder vi endast sådana externa IT-system och webbtjänster av vars information och användarvillkor det framgår att vi genom bruket av dem kan efterleva denna policy.

 

7. INFORMATION SOM LÄMNAS UT

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till någon annan än dig själv.

 

8. RÄTTSLIG GRUND, LAGRING OCH GALLRING

I och med att du lämnar uppgifter till Stiftelsen Ekskäret ger du din tillåtelse till att Stiftelsen Ekskäret registrerar och lagrar dina uppgifter för det ändamål som är angivet. Som legal grund kommer Stiftelsen Ekskäret att hänvisa till avtal, intresse och samtycke. Du kan när som helst återkalla samtycket genom att kontakta oss, se punkt 11. Kontaktuppgifter.

 

9. OM COOKIES

På våra webbplatser kan vi komma att använda cookies för att anpassa användarupplevelsen. Cookie-filerna läses och lagras av webbläsaren i den enhet som används för att besöka webbplatserna. Vi använder inte cookies för att lagra personlig information.

 

10. RÄTTIGHETER OCH VAL

  • Du har, enligt dataskyddslagstiftningen, rätt att när som helst kontakta oss för att få veta vilka personuppgifter vi har registrerade om dig.
  • Du har rätt att få uppgifter korrigerade eller kompletterade.
  • Du har rätt att begära en begränsning eller borttagning av personuppgifterna under förutsättning att vår fortsatta verksamhet kan fungera.

 

11. KONTAKTUPPGIFTER

Den person som Stiftelsen Ekskäret utsett som dess dataskyddskorrespondent nås direkt genom e-post: personuppgift@ekskaret.se.