Vårt DNA

Djupt förankrat i Stiftelsen Ekskärets organisation finns ett DNA som innehåller de instruktioner som styr hur vi agerar. Vårt DNA innehåller en vision som ger oss en riktning, en mission som ger oss det uppdrag vi ska utföra och en filosofi som styr hur vi driver vår verksamhet.

Vision

Stiftelsen Ekskärets övergripande vision är att bidra till en mer medveten och hållbar värld där människor skapar välmående åt sig själva, varandra och det samhälle vi lever i. 

Mission

För att uppnå vår vision är missionen att arbeta för en mer medveten utveckling av både individer, organisationer och samhälle.

Vill vi aktivt bidra till de viktiga beteendeförändringarna hos individen som leder till till långsiktig och hållbar utveckling av organisationer och samhälle, genom att uppmuntra ifrågasättande och utforskande av grundantaganden och värderingar.

Stiftelsen Ekskäret verkar därför genom att skapa arenor för att stimulera till nyfiket utforskande och gränsöverskridande perspektiv - där alla kan växa och delta i ett aktivt samskapande av en mer välmående och hållbar värld. 

Fyra förmågor i medvetandeutveckling

För att bidra till en långsiktig och hållbar utveckling av individen och därmed organisationer och samhälle arbetar vi med att främja fyra mänskligt inneboende förmågor som är grundläggande i alla former av medvetandeutveckling. Dessa genomsyrar hela vår verksamhet, våra aktiviteter och våra initiativ. 

Compassion: Förmågan att både uppmärksamma och vilja minska lidande hos sig själv och andra, och vilja att öka välmåendet.

Complexity: Förmågan att förstå och utveckla vilja och mod att agera på komplexiteten i de system där individer, organisationer och samhälle interagerar.

Consciousness: Förmågan att utveckla perspektivtagande, ha kontakt med sig själv och andra samt agera autentiskt. 

Co-creation: Förmågan att hitta nya lösningar genom att samverka, utveckla och dela visioner och risker för sig själv, andra och samhället.

Vår filosofi

Vår filosofi är den del av vårt DNA som hjälper oss att driva och styra vår verksamhet medvetet. Filosofin innehåller vårt fokus, våra värderingar och de förhållningssätt som styr hur vi agerar...........

 

"Styrkan att ifrågasätta
är grunden till all
mänsklig utveckling"

Indira Gandhi

 

Våra värderingar

I vår verksamhet utgår vi ifrån följande värderingar:

  • vi är nyfikna och vågar ställa utforskade frågor,
  • vi tror på människans inneboende godhet och potential,
  • vi möter vitt skilda människor och synsätt,
  • vi tror på glädje, hopp och livets skönhet,
  • vi ser holistiskt på människan, samhället och världen,
  • vi hjälper individer se mening i världen och hitta sitt kall.
  • vi utgår från vetenskaplig grund och införlivar aktuell forskning i vår verksamhet.
 

Medveten långsiktighet

Vi tycker att det är viktigt att våga satsa långsiktigt, framförallt för att vi inser att detta arbete kommer att sträcka sig över flera generationer. Vi har därför en medveten långsiktighet i verksamheten. 

Flexibel navigering

Exakt hur ett hållbart samhälle kan se ut vet vi inte, men vi vet att det är meningsfullt och nödvändigt att kontinuerligt söka svar på frågan eftersom förutsättningarna förändras. Vi vet att svaren förändras över tid och därför är Stiftelsen Ekskärets arbete med de stora frågorna om livet en kontinuerlig och iterativ process. I takt med att samhället förändras och utvecklas behöver vi ständigt förnya oss. Det gör vi som bäst genom att prova nya perspektiv, nya metoder och processer och testa nya utmanande frågeställningar. 

Oberoende frihet

Vi värdesätter friheten att utforma vår verksamhet utan hänsyn till särintressen. Det är viktigt att det inte finns politiska, religiösa eller kommersiella intressen som styr och påverkar. Vi agerar kommersiellt, men inte för privat vinning och eventuella överskott återinvesteras alltid i stiftelsens verksamhet.

Nyfiket utforskande

Vi vill bemöta omvärlden med ett nyfiket utforskande förhållningssätt. Nyfiket utforskande handlar för oss om att föra samtal där målet är att lyssna och lära sig mer. Ett sådant samtal handlar inte om att ha rätt eller fel, eller att någon måste ändra åsikt. Det handlar om att fråga och våga utforska andra perspektiv och åsikter.

Nödvändigt samskapande

Hela vår verksamhet genomsyras av en genuin övertygelse om att det ligger en oerhörd kraft i detta sätt att arbeta och ta del av varandras erfarenheter.  Samskapande ger oss nya perspektiv, insikter, djupare kunskap och tillsammans kan vi skapa större värden.  

Stiftelsen har därför skapat ett nätverk av ett stort antal personer och organisationer som är kopplade till verksamheten på olika sätt. Detta nätverk ger oss förutsättningar att skapa något mycket större än vad vi kunnat åstadkomma på egen hand.  Vi utgår från att ingen enskild individ eller organisation ensam kommer att kunna skapa den samhällsförändring som vi ser är helt nödvändig. Vi samskapar därför med utvalda idépartners och samarbetspartners från näringsliv, akademi och ideell sektor.